Polska UKD Online

WARUNKI DARMOWEGO KORZYSTANIA Z BAZY

1. Prawa i obowiązki wynikające z użytkowania

1.1Wydawca zapewnia użytkownikom w Polsce (przede wszystkim bibliotekom i pokrewnym instytucjom) niewyłączny i niepodlegający przeniesieniu dostęp do bazy poprzez serwer, na podstawie rejestracji, będący przedmiotem tych warunków. Prawo dostępu do bazy składa się z prawa zarejestrowanych użytkowników do przeglądania, wyszukiwania i korzystania z dostępnych funkcji. Dostęp nie daje użytkownikom prawa do udostępniania zawartości usługi osobom trzecim, z wyłączeniem szczegółowo opisanych w tych warunkach.
1.2Rejestracja zapewnia dostęp do bazy dla wszystkich pracowników biblioteki (albo innych instytucji) w każdym momencie bez konieczności ich identyfikacji.
1.3Upoważnieni użytkownicy nie posiadają jakichkolwiek praw własności do danych lub ich części, do oprogramowania i dokumentacji.
1.4Upoważnieni użytkownicy nie mogą:
 
a)Zezwalać na dostęp do usługi osobom, które nie są uprawnionymi użytkownikami;
b)Wykonywać lokalnych kopii elektronicznych całości ani żadnej części bazy, poza tym, co jest wymagane do normalnego korzystania z usługi;
c)Wykorzystywać całości ani żadnej części bazy na użytek komercyjny;
d)Rozpowszechniać całości ani żadnej części bazy wśród osób, które nie są zarejestrowanymi użytkownikami;
e)W żaden sposób modyfikować, zmieniać strukturę czy tworzyć pochodne zawartości bazy;
f)Podejmować działań, które mogą obciążać serwer, takich jak wykorzystanie programów komputerowych automatycznie pobierających informacje, powszechnie znanych jako roboty internetowe, pająki, programy typu crawler, wanderer lub akceleratory.
1.5Biblioteki jako użytkownicy usługi są odpowiedzialne za:
 
a)Wydawanie loginów dostępu, haseł oraz wszelkich informacji o dostępie tylko upoważnionym użytkownikom;
b)Informowanie upoważnionych użytkowników o warunkach korzystania, a także ochronę bazy przed nieupoważnionym dostępem;
c)Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania bazy przez zarejestrowane osoby posługujace się loginami dostępu i hasłami;
d)Informowanie wydawcy o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie, innych naruszeniach warunków użytkowania czy zagubionych bądź skradzionych loginach dostępu i hasłach;
e)Informowanie wydawcy o niedokładnościach w zawartości bazy w przypadku ich dostrzeżenia.

2. Okres obowiązywania i rozwiązania umowy

2.1Subskrypcja obowiązuje przez rok, zaczynając od momentu aktywacji dostępu do usługi. Subskrypcja kont aktywnych przez rok jest automatycznie przedłużana. Zamknięte konta są aktywowane na życzenie użytkowników.
2.2Subskrypcja może zostać zakończona przez wydawcę jeśli użytkownik korzysta z dostępu do usługi w sposób niezgodny z powyższymi warunkami, jak określono w punkcie 1.4.
2.3W przypadku, gdy którakolwiek ze stron ma podstawy sądzić, że miało miejsce naruszenie powyższych warunków, powinna to pisemnie zgłosić. Strona, co do której istnieją podejrzenia naruszenia warunków powinna w ciągu 30 dni od otrzymania takiego powiadomienia naprawić owo domniemane naruszenie i poinformować pisemnie stronę zgłaszającą o rozwiązaniu problemu. Jeśli naruszenie nie zostanie zlikwidowane w ciągu 30 dni, strona zgłaszająca ma prawo zakończyć subskrypcję bez żadnego powiadomienia.

3. Gwarancja i wiarygodność

3.1Podczas, gdy wydawca stara się zminimalizować ewentualne nieścisłości i błędy w danych i świadczonej usłudze, są one dostępne w formie “takie jakie są” bez żadnej gwarancji, zakładanej lub wyrażonej, w tym, lecz nie tylko, gwarancji na ich przydatność do konkretnych celów.
3.2Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Internet nie jest środowiskiem bezpiecznym, stabilnym, podlegającym kontroli i wiarygodnym oraz że możliwość dostarczenia usługi przez wydawcę i dostępu do niej przez użytkownika może zależeć od innych czynników (wyposażenie, oprogramowanie, systemy, dane i usługi dostarczane przez różnych operatorów telekomunikacyjnych itd.).
3.3W żadnym wypadku Konsorcjum UKD lub Biblioteka Narodowa w Polsce nie może ponosić odpowiedzialności przed użytkownikami za jakiekolwiek szkody, włączając straty finansowe czy inne, mniejsze bądź większe straty będące poza kontrolą tych instytucji lub powstałe w wyniku nieumiejętności korzystania z usługi.
3.4Każdy spór między stronami, dotyczący interpretacji bądź stosowania powyższych warunków, powinien zostać rozwiązany na drodze wzajemnego porozumienia, czy to za pomocą negocjacji, czy arbitrażu. Bez uzyskania takiego porozumienia należy zastosować artykuł 3.4.
3.5Wszystkie inne kwestie, nie zawarte w “Warunkach darmowego korzystania z usługi”, sa regulowane przez holenderski system prawny. Strony podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Hadze w Holandii.