Polityka prywatności

Konsorcjum UKD traktuje poważnie prywatność i bezpieczeństwo informacji swoich użytkowników.

Przepisy RODO, które weszły w życie 25 maja 2018 r., zapewniają ochronę danych osobowych obywateli Unii Europejskiej.

Polityka prywatności obejmuje poniższe zagadnienia:

 • Jakie dane osobowe pobieramy od naszych użytkowników;
 • Jak wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników i jakie są tego podstawy prawne;
 • Z kim dzielimy się danymi osobowymi naszych użytkowników;
 • Prawo ochrony danych osobowych naszych użytkowników;
 • W jaki sposób przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych.

Kim jesteśmy?

Konsorcjum UKD traktuje poważnie prywatność i bezpieczeństwo informacji swoich użytkowników.

Nasz adres:

  UDC Consortium
  Koninklijke Bibliotheek
  Prins Willem-Alexanderhof 5
  2595 BE, The Hague
  The Netherlands

Nasz adres do korespondencji:

  UDC Consortium
  PO Box 90407
  2509 LK, The Hague
  The Netherlands

Nasz adres mailowy: mail@udcc.org.

Jakie dane osobowe pobieramy od naszych użytkowników?

Pojęcie dane osobowe oznacza jakąkolwiek informację związaną z daną osobą, pozwalającą tę osobę zidentyfikować. Przez dane te można rozumieć imię i nazwisko, dane kontaktowe czy też informacje o korzystaniu z naszej strony.

Pobieramy dane osobowe w momencie rejestracji na stronie UKD Online, podczas korzystania z UKD Online bądź w przypadku kontaktowania się z nami.

W szczególności pobieramy następujące typy danych osobowych:

 • Imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres mailowy;
 • Informacje o korzystaniu ze strony UKD Online;
 • Listowną bądź mailową korespondencję z nami.

Jak wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników i jakie są tego podstawy prawne?

Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, kiedy mamy do tego podstawy prawne. Jest to uzależnione od celów, dla których przechowujemy te dane i z nich korzystamy, tj.

 • dostarczenie zamówionych produktów i usług;
 • kontakt z użytkownikami, którzy zdecydują się subskrybować UKD Online;
 • wykorzystanie danych osobowych do statystyk; testowania, utrzymania i rozwoju systemu.

Polegamy na ustaleniach umownych, zawieranych z użytkownikami, jako podstawie prawnej, umożliwiającej pobieranie i przetwarzanie danych osobowych w momencie rejestracji na stronie UKD Online. W niektórych, uzasadnionych przypadkach kierujemy się interesem firmy (np. do celów administracyjnych lub do rozwiązywania zgłaszanych przez klientów problemów). Nawet w uzasadnionych przypadkach, kiedy kierujemy się interesem firmy, zawsze dbamy, aby prawa użytkowników pozostały nienaruszone.

Nie przechowujemy danych użytkowników dłużej niż jest to niezbędne do wypełnienia celu, dla którego są one przetwarzane. Aby określić odpowiedni okres przechowywania, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, cele, dla których je przetwarzamy oraz to, czy możemy osiągnąć te cele w inny sposób.

Gdy nie będziemy już potrzebować Państwa danych osobowych, bezpiecznie je usuniemy lub zniszczymy.

Z kim dzielimy się danymi osobowymi naszych użytkowników?

Dane osobowe nie są udostępniane nikomu dla celów marketingowych.

Wyjątkowo możemy udostępniać dane osobowe w przypadku prawnych i specjalistycznych konsultacji, sądom i organom ścigania we wszystkich krajach, w których działamy, w celu stwierdzenia naszych praw na podstawie zawartej umowy do celów określonych w polityce prywatności.

Międzynarodowe transfery danych

Dane osobowe naszych użytkowników nie są przekazywane poza Unię Europejską.

Prawo ochrony danych osobowych naszych użytkowników

W uzasadnionych przypadkach nasi użytkownicy mają prawo do:

 • Wiedzy czy posiadamy jakiekolwiek Państwa dane osobowe i w jakim celu je przechowujemy;
 • Otrzymania kopii Państwa danych osobowych, które posiadamy;
 • Zażądania korekty tych danych, czy to w wypadku ich niekompletności, czy nieprawdziwości;
 • Prośby o usunięcie Państwa danych osobowych w przypadku braku powodu do ich przechowywania i przetwarzania;
 • Sprzeciwu wobec kontynuacji przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • Ograniczenia lub czasowego wyłączenia możliwości przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • Zażądania przekazania danych w formie elektronicznej lub ustrukturyzowanej Państwu lub osobom trzecim.

W przypadku potrzeby skorzystania z powyższych praw proszę skontaktować się z nami pod adresem privacy@udcc.org. Proszę wziąć pod uwagę możliwość weryfikacji tożsamości osoby w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do informacji.

Dostęp do Państwa danych osobowych jest darmowy, jakkolwiek w niestandardowych przypadkach możemy nałożyć dodatkową opłatę administracyjną.

Zmiany w polityce prywatności

Polityka prywatności może ulec zmianie w przyszłości. Ostatnia aktualizacja miała miejsce 19 maja 2019 r.